Trenutno stanje aglomeracije Bibinje Sukošan

 

Javni isporučitelj vodne usluge odvodnje, komunalno društvo ODVODNJA BIBINJE – SUKOŠAN
d.o.o. osnovano je 07.01.2010. godine u 50 %-tnom vlasništvu općine Bibinje i općine
Sukošan. Društvo ima upravu koju predstavljaju Stipe Bugarija ing.el. kao predstavnik općine
Bibinje i Josip Krešan kao predstavnik općine Sukošan.

Osnovna djelatnost društva je izgradnja i održavanje sustava javne odvodnje na području
općina Bibinje i Sukošan.

PODZAJAM SVJETSKE BANKE
01.04.2010. godine sklopljen je ugovor o podzajmu sa Svjetskom bankom za potprojekt
aglomeracije Bibinje – Sukošan, na period od 13,55 godina (zadnja rata za isplatu podzajma
ističe 15.10.2023. godine).
Vrijednost preuzetog podzajma je 38.700.000, kuna, zajedno sa kamatama 40.561.927,79
kuna.

19.11.2014. godine sklopljen je dodatak ugovoru o podzajmu za potprojekt aglomeracije
Bibinje – Sukošan na iznos od 5.300.000,00 kuna, tako da je u konačnici iznos preuzetog
podzajma 44.000.000,00 kuna, odnosno zajedno sa pripadajućim kamatama
46.116.920,00 kuna.

Od navedenog iznosa obveza je vraćanja komunalnog društva 28.776.958,37 kuna, što je u
postotnom iznosu 62,40 %.

Ostatak iznosa podzajma od 17.339.961,63 kune srazmjerno Ugovoru o podzajmu vraćaju
Hrvatske vode i državni proračun Republike Hrvatske.

Supotpisnici ugovora o podzajmu uz komunalno društvo su općine Bibinje i Sukošan, odnosno
solidarni jamci u slučaju da komunalno društvo ne bude u bilo kojem trenutku u mogućnosti
vraćati kredit, su općine Bibinje i Sukošan.

Povrat podzajma vrši komunalno društvo prema Hrvatskim vodama na teret naknade za
razvoj odvodnje
.

Naknada za razvoj odvodnje za područje naselja Bibinje i Sukošan uvedena je temeljem odluka
općinskih vijeća Općina Bibinje i Sukošan sukladno Zakonu o vodama i ostalim podzakonskim
aktima, te je ista obveza plaćanja svih stanovnika naselja Bibinje i Sukošan, uključno i marinu
Dalmacija.

Prinos naknade za razvoj odvodnje se koristi isključivo za projektiranje i izgradnju sustava
odvodnje naselja Bibinje i Sukošan, te je isti podložan kontroli nadležnog Ministarstva,
odnosno javnog društva za upravljanje vodama Republike Hrvatske – Hrvatskim vodama.
Naknadu za razvoj u ime komunalnog društva prikuplja Vodovod d.o.o. Zadar na način da se
za svaki m3 utrošene vode naplaćuje 3,96 kune u korist naknade za razvoj. Prosječan godišnji
iznos naplaćene naknade za razvoj u zadnje četiri godine iznosi 1.910.647,74 kune (naselje
Bibinje, marina Dalmacija i naselje Sukošan).

Na iznos naknade za razvoj ne naplaćuje se PDV. Vodovod d.o.o. Zadar uslugu prikupljanja
naknade za razvoj naplaćuje 3 % od iznosa naplaćene naknade, što na godišnjoj razini iznosi
57.319,43 kn. (1.910.647,74 kn x 3%). Trošak prikupljanja naknade se ne naplaćuje iz
naknade za razvoj, već je izravni trošak komunalnog društva.

Kamata na podzajam plaća se na povučenu, a neotplaćenu glavnicu, dva puta godišnje 15.
travnja i 15. listopada tekuće godine. Iznos kamate obračunava se na sljedeći način: EURIBOR
za valutu zajma uvećan za fiksnu kamatnu maržu, a početna naknada iznosi 0,25% zajma.
Podzajam je podignut na period od 13,55 godina (01.04.2010. – 15.10.2023.), ima poček
otplate glavnice 4,04 godine (01.04.2010. – 15.04.2014.), a otplata glavnice zajma traje 9,5
godina sa početkom otplate 15.04.2014. godine (prva rata) i završetkom 15.10.2023. godine
(zadnja rata).

Iz sredstava naknade za razvoj otplaćuje se glavnica zajma zajedno sa kamatama i u
21%- nom iznosu svi troškovi izrade projekata, usluge nadzornih inženjera, odnosno
situacije izvođača radova.
Procijenjeni iznos rate kredita iznosi 950.000,00 kuna, odnosno na godišnjoj razini
1.900.000,00 kuna (rate kredita 15.04. i 15.10. tekuće godine).
Društvo Odvodnja Bibinje – Sukošan u navednom potprojektu je investitor, a pripremu
natječaja i odabir izvoditelja za projektiranje, izvođenje i nadzor isključivo provode Hrvatske
vode kao komisionari – voditelji projekta.

Iznos Ugovorom dobijenog podzajma utrošen je na sljedeće:
1. Izgradnja nulte faze sustava (11.636.899,71 kn)
2. Nadzor izgradnje nulte faze sustava (485.120,00 kn)
3. Projektiranje prve faze sustava (970.200,00 kn)
4. Projektiranje druge i treće faze sustava (882.000,00 kn)
5. Izgradnja prve faze sustava (29.496.958,53 kn)
6. Nadzor izgradnje prve faze sustava (490.850,00 kn).

Također treba napomenuti da je u sklopu izgradnje nulte i prve faze obnovljena kompletna
vodovodna mreža koja se podudarala sa izgradnjom sustava odvodnje, a koja je također
financirana iz sredstava podzajma, i to u iznosu od 1.494.699,69 kn, te je ista gratis
poklonjena Vodovodu Zadar.

Zaključno sa današnjim danom, na sustav javne odvodnje spojeno je 939 stanovnika na
području Općine Bibinje, odnosno 584 stanovnika na području Općine Sukošan, zajedno sa
marinom Dalmacijom koja u ljetnim mjesecima ima i do 7000 korisnika, tako da je u ljetnom
periodu prisutno vršno opterećenje sustava od preko 10.000 (ES) ekvivalent stanovnika.
Stanovnici koji su spojeni na sustav javne odvodnje uz naknadu za razvoj odvodnje, plaćaju i
odvodnju, odnosno naknadu za pročišćavanje otpadnih voda sukladno Odluci o cijeni vodnih
usluga
.

Naknadu za odvodnju, odnosno pročišćavanje otpadnih voda plaćaju samo korisnici koji su
spojeni na sustav javne odvodnje.

Apsurdan je podatak da mogućnost priključenja uz već priključena kućanstva ima još 436
stanovnika na području naselja Bibinje, odnosno 501 stanovnik na području naselja Sukošan.
Navedeni se do današnjeg dana nisu spojili na sustav javne odvodnje, iako su djelatnici
Odvodnje Bibinje – Sukošan d.o.o. osobno posjetili svako kućanstvo s mogućnošću priključka u
svibnju i lipnju 2016. godine, odnosno prije dvije godine, te im pojasnili u pisanom i usmenom
obliku mogućnost priključenja.

Trošak priključenja na sustav javne odvodnje najniži je u Republici Hrvatskoj, te iznosi
250,00 kuna sa PDV-om, a isti uključuje:
– izlazak tehničara na teren
– određivanje trase priključka i mjesta priključenja na sustav javne odvodnje
– određivanje dubine priključka sa profilom i padom priključne cijevi
– izrada Odobrenja i Ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje.

U sklopu izgradnje sustava o trošku projekta je postavljeno i kontrolno okno na ulaz svake
privatne parcele, tako da je svakom korisniku ušteđeno minimalno 4.000,00 kuna troška
prekopa javne površine, dobave i ugradnje cijevnog materijala do najbližeg okna javne
odvodnje i sanacija možebitnih asfaltnih i betonskih površina. Za usporedbu, ako ste stanovnik
Grada Zadra isto morate financirati o svom trošku u cijelokupnom iznosu.

IDEJNO RJEŠENJE SUSTAVA
Početak cjelovitog rješenja problematike odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda područja
općina Bibinje i Sukošan bio je izrada elaborata
IDEJNO RJEŠENJE „SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA BIBINJE – SUKOŠAN“ (br. proj.
1846/2005; kojeg je izradio „HIDROPROJEKT–ING“ d.o.o. Zagreb studeni 2005.g.) Idejnim
rješenjem je koncipiran zajednički sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja
Bibinje – Sukošan i marine Dalmacija. Osnova IDEJNOG RJEŠENJA je Studija zaštite voda na
području Zadarske županije (izradili “HIDROPROJEKT-ING” d.o.o. Zagreb i “HIDROING” d.o.o.
Osijek; 2005) te izrađena prostorno planska dokumentacija.

Idejnim rješenjem predviđeno je formiranje jedinstvenog sustava odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda za naselja Bibinje i Sukošan te marine Dalmacija, s mogućnošću prihvata i
otpadnih voda naselja Debeljak. Pročišćavanje otpadnih voda jedinstvenog sustava objedinjeno
je na centralnom uređaju za pročišćavanje na lokaciji Kobiljak – općina Bibinje. Ispuštanje
pročišćenih otpadnih voda vrši se putem podmorskog ispusta u Zadarski kanal. Planiran je
razdijelni sustav odvodnje.

Razdjelni sustav odvodnje podrazumijeva da se fekalna i oborinska odvodnja ne miješaju, već
se zasebno projektiraju, odnosno izvode.

Tehničko rješenje odvodnje zasniva se na primjeni gravitacijskog tečenja u fekalnim
kolektorima u skladu sa topografskim prilikama. Nadalje, dublje ukopavanje gravitacijskih
kolektora iziskuje nužnost povremenog prikupljanja otpadnih voda u fekalnim crpnim
stanicama na trasi.

Iz fekalnih crpnih stanica otpadna voda se transportira tlačnim cjevovodima prema
odgovarajućim dijelovima sustava gdje je optimalno opet moguće gravitacijsko tečenje,
odnosno, završno, do uređaja za pročiščavanje otpadnih voda sustava Bibinje – Sukošan.
Nakon obrade na uređaju, pročišćena otpadna voda se disponira u recipijent – more Zadarskog
kanala putem cjevovoda podmorskog ispusta u kojem vladaju tlačno – gravitacijski uvjeti
tečenja.

Izgradnja sustava odvodnje naselja Bibinje i Sukošan sastoji se od 5 faza koje su definirane
idejnim projektom.

Nulta faza sustava uključuje izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda zajedno sa
podmorskim ispustom i dio gravitacijskog cjevovoda za priključak lokalnog stanovništva koji se
poklapa sa dionicom kopnenog dijela ispusta. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda je prvog
stupnja pročišćavanja, te je predviđen za maksimalno 20.180 ekvivalent stanovnika (ES).
Podmorski ispust je ukupne duljine 2.801,00 m, od čega je podmorski dio dug 1.477,00 m, a
krajnja točka polaganja u moru je na dubini od 30,00 m.

Nulta faza izgradnje sustava je u cijelosti završena, te je dobijena uporabna dozvola za
podmorski ispust, odnosno uređaj.

Prva faza izgradnje obuhvaća izgradnju gravitacijskih cjevovoda ukupne duljine 8.120,00 m,
odnosno tlačnih cjevovoda ukupne duljine 2.250,00 m, zajedno sa 5 crpnih stanica sustava
(CS BIBINJE, CS ČUKOVICE, CS SUKOŠAN, CS PADRELE, CS ROŽICA) i dva precrpna okna.
U sklopu prve faze izgradnje predviđena je i cjelokupna rekonstrukcija crpne stanice MARINA.
Radovi na izgradnji prve faze su gotovi u cijelosti, te je za iste dobijena uporabna dozvola. U
sklopu prve faze trebala je biti izgrađena i crpna stanica PADRELE, ali se od iste odustalo zbog
nemogućnosti dobijanja prava pristupnog puta do iste od strane vlasnika parcele.

Završeno je projektiranje druge i treće faze izgradnje sustava odvodnje, te su za iste dobijene
pravomoćne građevne dozvole.

Za izradu projekata četvrte faze zajedno sa sekundarnom mrežom sustava odvodnje za
cjelokupni sustav odvodnje uključujući i cjelokupnu rekonstrukciju vodvodne mreže naselja
Bibinje i Sukošan dobijeno je od strukturnih fondova EU (komponenta IPA-3)
1.788.300,00 kuna bespovratnih sredstava, dok ostatak (10% ukupne vrijednosti) se financira
iz vlastitih sredstava komunalnog društva (199.200,00 kuna).

Završeni su glavni projekti četvrte faze sustava, sekundarne mreže odvodnje naselja Bibinje i
sekundarne mreže odvodnje naselja Sukošan, kao i glavni projekti rekonstrukcije vodovodne
mreže naselja Bibinje i Sukošan, te su za iste dobijene pravomoćne građevne dozvole.
Projektima su obuhvaćeni svi građevinski dijelovi naselja Bibinje i Sukošan (definirani
prostornim planovima) neovisno da li su izgrađeni ili se tek trebaju izgraditi.

Procijenjena vrijednost izgradnje druge, treće, četvrte faze sustava zajedno sa sekundarnom
mrežom, rekonstrukcijom cjelokupne vodovodne mreže iznosi 249.099.692,00 kn.

Podaci o procijenjenoj vrijednosti su dobijeni iz Studije izvodljivosti – sustav vodoopskrbe,
odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Bibinje -Sukošan (izradio HIDROING
OSIJEK, kolovoz 2015. godine).

Od navedenog iznosa jedinice lokalne samuprave bi trebali financirati 10% sredstava
(24.909.969,20 kuna) a ostatak bi trebala biti bespovratna sredstva EU fondova, odnosno
Hrvatskih voda i Državnog proračuna.

Sredinom 2013. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju EU projekta Aglomeracije Bibinje –
Sukošan (LOT 1) između Odvodnje – Bibinje Sukošan, Vodovoda Zadar i Hrvatskih voda.
Ugovorom je definirana izrada Studije aglomeracije, te završetak projektiranja svih faza
sustava odvodnje, rekonstrukcija postojeće vodovodne mreže u obuhvatu zahvata zajedno sa
mogućom izgradnjom nove vodovodne mreže.

Kako je u predpristupnim pregovorima sa Europskom unijom definiran drugi stupanj
pročišćavanja kao minimalni stupanj pročišćavanja za područje cijele države, Studijom se
pokušalo iznaći rješenje za smještaj drugog stupnja pročišćavanja na postojećoj lokaciji
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Bibinjama.

Zbog blizine pruge i nogometnog igrališta, od postojeće se lokacije odmah u početku odustalo,
te je predloženo rješenje izgradnje drugog stupnja, nekih 150 metara od postojeće lokacije
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Prijedlog javnog isporučitelja vodne usluge je bio da
se sklopu izgradnje drugog stupnja izvrši i izmještanje postojećeg prvog stupnja na novu
lokaciju koja je još udaljenija od predložene za nekih 450 metara (u blizinu postojeće
vodospreme Marine Dalmacija, uz katastarsku granicu općina Bibinje i Sukošan) na česticu
koja je vlasništvo RH, a samim time ne bi predstavljala trošak nijednoj od ugovornih strana.
Ista je i u prostornom planu definirana upravo za komunalnu djelatnost.

Predloženo rješenje je djelomično prihvaćeno od strane izrađivača studije, na način da se ipak
zadrži uređaj za pročišćavanje otpadnih voda prvog stupnja na postojećoj lokaciji, a da se
drugi stupanj premjesti na lokaciju odmah iznad pruge Zadar – Knin, koja je udaljena od
postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Bibinje nekih 150 m, na česticu zemlje u
vlasništvu Samostana Benediktinki u Zadru.

Tijekom izrade Studije, zatraženo je od strane Ministarstva (gđa Karmen Cerar – načelnica
Sektora međunarodnih projekata u Upravi vodne politike i međunarodnih projekata resornog
Ministarstva), te od strane Hrvatskih voda (gosp. Robert Kartelo – voditelj EU projekata) od
izrađivača Studije da se napravi varijanta mogućeg spoja postojećeg uređaja za pročišćavanje
otpadnih voda Bibinje na postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Zadar, na način da
se zadrži postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Bibinje, a da se pročišćena otpadna
voda (I stupanj čišćenja) putem tlačnog cjevovoda trasom državne ceste D-8 (Zadar –
Biograd) transportira do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zadar gdje bi bila tretirana
drugim stupnjem čišćenja. Navedena varijanta uključuje transportni cijevovod duljine 6,3 km
sa 13 muljnih ispusta, odnosno 17 odušaka istog do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Zadar.

Volumen otpadne vode koji bi konstantno bio prisutan u tlačnom cjevovodu iznosio bi
476,00 m3, a ista bi se možda jednom u danu tijekom ljeta zamjenila, u zimskom periodu
trebalo bi i nekoliko dana. Zamislite kako bi bilo živjeti uz ispuste, odnosno oduške takvog
cjevovoda, jedinstvene dužine u cijeloj Republici Hrvatskoj.

Uz problem tlačnog cjevovoda, i dalje ostaje postojeći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
Bibinje sa problemom otpadnog mulja i zraka. Navedeno rješenje je za javnog isporučitelja
vodne usluge definitivno neprihvatljivo prvenstveno sa stanovišta struke, jer bi se postojeći
problem neugodnih mirisa uz uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Bibinje još i proširio na
cijelo naselje Bibinje. Također je potpuno apsurdno da se otpadna voda iz naselja Lonići
(zapadni dio Bibinja koji se proteže uz administrativnu granicu Grada Zadra) transportira nekih
4 kilometra do UPOV-a Bibinje, da bi se nakon pročišćavanja ponovno, samo drugom trasom
pumpala u duljini od 6,3 km prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda Zadar.

U međuvremenu je javni isporučitelj vodne usluge naručio i reviziju predmetne Studije, o čijim
bi se rezultatima itekako dalo raspravljati, ali svakako na znanstvenoj osnovi, a ne sa već
pripremljenim napadačkim i isključivim stavovima od strane Naručitelja iste.

Za javnog isporučitelja vodne usluge bi definitivno najprihvatljivija varijanta bila premještanje
postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Bibinje zajedno sa izgradnjom proširenja
na novu lokaciju koja je udaljena od postojeće nekih 600 m (uz vodospremu Marine
Dalmacija). Na žalost kontrolna i savjetodavna tijela Europske unije (JASPERS-i) ne žele ni čuti
za navedeno, jer predloženo predstavlja skuplju varijantu, a u razgovorima sa njima, isti
inzistiraju isključivo na najjeftinijoj varijanti za investiciju.

Studija je izrađivaču plaćena u cijelosti od strane Hrvatskih voda prije dvije i pol godine, iako
istu nije prihvatio projektni tim sastavljen od strane Hrvatskih voda, predstavnika jedinica
lokalne samouprave i predstavnika javnog isporučitelja vodne usluge.

Zašto je za istu plaćeno izrađivaču Studije oko 4 milijuna kuna bez suglasnosti onih za koje je i
naručena, bi svakako trebalo preispitati.
Zbog svega gore navedenog, javni isporučitelj vodne usluge naručuje o svom trošku izradu
mogućih varijantnih rješenja koja bi obvezno uključivala gašenje postojećeg uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda Bibinje (više nema smisla, iako je u funkciji 7 godina i zajedno sa
podmorskim ispustom je plaćen 15,3 milijuna kuna), te transport otpadne vode kombinacijom
gravitacijsko – tlačnih cjevovoda do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Zadar, odnosno do
najbliže spojne točke aglomeracija, kao možebitno najjeftinije rješenje, a ujedno puno
prihvatljivije rješenje u tehničkom smislu, od rješenja ponuđenog Studijom.

U narudžbi rješenja se zahtjevalo od izrađivača da mu smjernica za isto bude način na koji je
izvedeno rješenje za naselja Kožino i Petrčane do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Zadar (slične su i udaljenosti).

Već dvije godine pokušavam privoliti izrađivača Studije da ubaci u istu, navedeno rješenje koje
bi bilo prihvatljivo za javnog isporučitelja vodne usluge zajedno sa lokalnom zajednicom, ali na
žalost bezuspješno. O navedenom je održan sastanak sa sadašnjim direktorom Hrvatskih voda
gosp. Đurokovićem, a kasnije i u nekoliko navrata sa tadašnjim zamjenikom direktora gosp.
Dinkom Polićem. Opet napominjem uz sva obećanja, do današnjeg dana nismo se pomakli
nimalo.

Navodimo jedan primjer iz Studije sa pitanjem: da li bi itko prihvatio Studiju u kojoj se na 107.
stranici analizira mogući spoj naselja Galovac na aglomeraciju Bibinje – Sukošan,
citiram sljedeće:
Usporedba alternativa za naselje Galovac pokazuje financijsku prednost Alternative 1 za oko
12% i ta se alternativa preferira kao izbor za gradnju sustava kanalizacije.
Alternativa 1, s tlačnim cjevovodom duljine oko 3.8 km od Galovca do gravitacijskog
cjevovoda u Debeljaku povećava rizik stvaranja H2S, a time i opasnost za radnike na terenu
ali i koroziju cjevovoda.

Nakon ove konstatacije izrađivač Studije preporuča na kraju Studije kao najbolje rješenje spoj
uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Bibinje na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
Zadar tlačnim cjevovodom duljine „samo“ 6,3 km.
Definitivno stručno izrađena Studija.

Unatoč svemu, zbog prvenstveno nastavka projekta aglomeracije javni isporučitelj vodne
usluge dostavlja Sporazum o spoju na aglomeraciju Zadar (draft Sporazuma u cijelosti su
napisale Hrvatske vode) općinskim vijećima Bibinja i Sukošana, koja ga u izvornom obliku i
prihvaćaju. Sporazum obvezno predviđa novelaciju (izmjenu, dopunu) postojeće Studije, te prihvaćanje iste od svih Sporazumom navednih strana.

Isti je poslan Gradu Zadru 13.10.2017 godine, sa zamolbom da istog provede kroz Gradsko
vijeće, kako bi započeli sa procesom nastavka izgradnje aglomeracije, i u konačnici istu
prepustili na upravljanje Odvodnji Zadar kao u budućnosti tehnički najadekvatnijem
isporučitelju vodnih usluga.

Odgovor od Grada Zadra, odnosno gradonačelnika smo dobili nakon 3,5 mjeseca čekanja
(24.01.2018 godine), sa obrazloženjem i razlozima za odbijanje istog.

Poštujući i uvažavajući mišljenje gradonačelnika Grada Zadra odgovor ne želim komentirati, jer
sama ideja o spoju aglomeracija nikada nije ni potencirana od strane isporučitelja vodne
usluge, već prvenstveno od strane odgovornih osoba Ministarstva, odnosno Hrvatskih voda.
U međuvremenu je javni isporučitelj vodne usluge dobio stalno Rješenje o ispunjavanju
posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti javne odvodnje
od strane nadležnog
Ministarstva, te je utrošio znatna sredstva kako bi zadovoljio uvjete Pravilnika o posebnim
uvjetima za obavljanje djelatnosti javne odvodnje.

Navedeno rješenje je preduvjet da javni isporučitelj vodne usluge može samostalno biti nositelj
projekta aglomeracije prema EU fondovima, a isto uz Odvodnju Bibinje – Sukošan posjeduju
još jedino Odvodnja Zadar, Komunalac Biograd, Vodovod Vir i Komunalno društvo Pag na
području Zadarske županije.

Svi projekti izgradnje mreže javne odvodnje zajedno sa vodoopskrbom, su gotovi krajem
2015. godine, te su za iste dobijene pravomoćne građevne dozvole 7 (sedam) pravomoćnih
građevnih dozvola procijenjenje vrijednosti izgradnje 250 milijuna kuna.
Sa današnjim danom dvije su istekle, a ostale će do kraja godine.

Sljedom gore navedenog, prilikom zadnjeg posjeta predsjednika Vlade gosp. Andreja
Plenkovića Zadru, član Uprave Društva Stipe Bugarija izložio je u kratkim crtama predsjedniku
Vlade problematiku vezanu za Aglomeraciju, te ga zamolio za žurnu pomoć.
Naime, Aglomeracija Bibinje – Sukošan je trenutno jedina aglomeracija u Republici Hrvatskoj
koja je praktički spremna već dvije godine (sedam pravomoćnih građevnih dozvola) za
apliciranje novaca iz EU fondova, isto ne možemo ostvariti, a da za navedeno ni u kojem
slučaju nismo krivi.

Na zahtjev predsjednika Vlade, 24.04.2018. godine održan je sastanak u Ministarstvu zaštite
okoliša i energetike, na kojem su uz resornog ministra Tomislava Čorića, sudjelovali pomoćnica
ministra za vodno gospodarstvo Elzabeta Kos, iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU,
Damir Tomasović, načelnik sektora, direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, voditelj Sektora
za podršku pripremi i provedbi EU projekata Hrvatskih voda Mario Obrdalj, načelnici općina
Bibinje Bruno Bugarija i Sukošana Ante Martinac, predsjednici općinskih vijeća općina Bibinje
Ivan Šimunić i Sukošana Tomislav Dražić, županijski vijećnik iz Bibinja John Ivan Krstičević,
župan Zadarske Županije Božidar Longin, gosp. Božidar Kalmeta i član Uprave Odvodnje
Bibinje – Sukošan Stipe Bugarija.

Na navedenom sastanku je zaključeno sljedeće:
1. Hrvatske vode kao nositelji projekta trebaju što žurnije naručiti novelaciju (izmjenu,
dopunu) Studije sljedom novih okolnosti, koja bi svakako trebala biti gotova do srpnja
tekuće godine.
2. Nakon završetka izrade novelacije Studije, Hrvatske vode trebaju što žurnije
organizirati prezentaciju iste JASPERS-ima. Ukoliko JASPERSI-i istu prihvate, tada bi
javni isporučitelj vodne usluge odvodnje zajedno sa Hrvatskim vodama trebao što
žurnije krenuti sa izradom dokumentacije za objavu natječaja za izgradnju sukladno
važećim građevnim dozvolama.

UPRAVA DRUŠTVA
Bibinje, 10. V 2018. godine

Odgovori