Javni natječaj za imenovanje direktora/direktorice trgovačkog društva „Odvodnja Bibinje-Sukošan” d.o.o. za izgradnju i upravljanje sustavom odvodnje

Temeljem članka 16. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o. za izgradnju i  upravljanje sustavom odvodnje,  Skupština Društva raspisuje

 

JAVNI  NATJEČAJ
za imenovanje direktora/direktorice
trgovačkog društva“
Odvodnja Bibinje-Sukošan“

d.o.o.  za izgradnju i  upravljanje sustavom odvodnje

 

 • za mandatno razdoblje od pet (5) godina uz mogućnost ponovnog imenovanja

 

UVJETI:

Za  člana uprave – direktora/direktorice Društva može biti imenovana svaka fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna a koja ispunjava  slijedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili završen preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim rukovodećim poslovima ,
 • da nema ograničenja iz članka 239. st 2. Zakona o trgovačkim društvima.(„Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22).

Direktora/direktoricu imenuje Skupština Društva na vrijeme od pet (5)  godina. Ista osoba može biti ponovno imenovana za direktora/direktoricu.

 

Uz prijavu na natječaj sa osnovnim podacima, kandidati moraju dostaviti:

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • dokaz o stručnoj spremi (presliku diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu (Elektronički zapis ili Potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s podacima o stažu osiguranja) ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja,
 • potvrdu poslodavca ili drugi dokument iz kojeg je vidljivo da se radni staž od najmanje jedne (1) godine odnosi na iste ili slične rukovodeće poslove,
 • potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne stariju od 3 mjeseca od dana objave natječaja (preslika ili izvornik)
 • izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću kandidata o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ovjerenu kod javnog bilježnika (obrazac izjave u prilogu natječaja).

 

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se  preporučenom poštanskom pošiljkom najkasnije do 05. prosinca 2022. godine do 12,00 sati na adresu: Trgovačko društvo Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o. za izgradnju i  upravljanje odvodnjom, Jadranska cesta 151, 23205 Bibinje,  s naznakom – „Prijava na natječaj za direktora/direktoricu – ne otvaraj“

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju traženu ovim Natječajem. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo navođenjem propisa te priložiti dokaze o tom statusu.

Sa kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natječaja obavit će se razgovor i po potrebi provjera dodatnih znanja i vještina. Kandidat koji se ne odazove pozivu na intervju, smatrat će se da je odustao od prijave.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Trgovačkom društvu Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o. za izgradnju i  upravljanje sustavom odvodnje za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj uz prijavu, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima o odabranom kandidatu koje uključuje ime i prezime kandidata.

Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s  Općom uredbom o zaštiti podataka i drugim važećim propisima.
O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje bit će pisano obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Skupština Trgovačkog društva  Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o. za izgradnju i  upravljanje sustavom odvodnje  zadržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

                                                                                                           

SKUPŠTINA DRUŠTVA

ZA OPĆINU BIBINJE                                                   ZA OPĆINU SUKOŠAN

Načelnik                                                                              Načelnik

Šime Sekula                                                                      Ante Martinac