Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) direktor komunalnog društva Odvodnja Bibinje – Sukošan d.o.o. donosi:

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave te zakonitog, namjenskog i svrhovitog trošenja proračunskih sredstava, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi stvaranju ugovornog odnosa za nabavu robe i usluga, procijenjene vrijednosti do 26.544,56 eura za nabavu roba i usluga, odnosno 66.361,40 eura za nabavu radova (u daljnjem tekstu: nabava bagatelne vrijednosti) za koje sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

II. SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

Članak 2.
O sukobu interesa na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi.

III. POKRETANJE I PRIPREMA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

Članak 3.
Provedbu jednostavne nabave manje od 9.290,60 eura provodi Direktor Društva prema Planu nabave naručitelja.
Pripremu i provedbu postupaka jednostavne nabave jednake ili veće od 9.290,60 eura provode ovlašteni predstavnici naručitelja koje imenuje Direktor internom odlukom, te određuje njihove obveze i ovlasti u postupku nabave bagatelne vrijednosti.
Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su:

– priprema postupka jednostavne nabave : dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu;

– provedba postupka jednostavne nabave : slanje Poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima na dokaziv način, slanje, otvaranje pristiglih ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjena ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i uvjetima propisanim dokumentacijom/uputama za prikupljanje ponuda ili poništenje postupka.

U pripremi i provedbi postupka jednostavne nabave moraju sudjelovati najmanje 2(dva) ovlaštena predstavnika naručitelja.

Članak 4.
Nabava radova, roba i usluga procijenjene vrijednosti do 9.290,60 eura, provodi se izdavanjem narudžbenice ili zaključivanjem ugovora s jednim gospodarskim subjektom po vlastitom izboru.
Članak 5.
Odgovorna osoba naručitelja donosi Odluku o početku postupka jednostavne jednake ili veće od 9.290,60 eura, koja obavezno sadrži:
– naziv predmeta nabave,
– procijenjenu vrijednosti nabave,
– podatke o osobama koje provode postupak,

a može sadržavati i podatke o ponuditeljima kojima će se uputiti poziv na dostavu ponude te ostale bitne podatke.

IV. PROVEDBA POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE ČIJA JE PROCIJENJENA VRIJEDNOST JEDNAKA ILI VEĆA OD 9.290,60 EURA, A MANJA OD 26.544,56 (66.361,40) EURA

Članak 6.
Kod postupaka jednostavne nabave jednake ili veće od 9.290,60 eura, a manje od 26.544,56 eura za nabavu robu i usluga odnosno do 66.361,40 eura za radove naručitelj će poslati poziv na dostavu ponuda na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta po vlastitom izboru.

Poziv na dostavu ponuda Naručitelj može uputiti i putem e-maila.
Poziv na dostavu ponuda može biti objavljen i na web stranici Društva Odvodnja Bibinje – Sukošan d.o.o. i/ili u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN), ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja.
Poziv na dostavu ponuda upućuje se na način koji omogućuje dokazivanje da je isti zaprimljen od strane gospodarskog subjekta (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom).
Poziv za dostavu ponude mora biti jasan, razumljiv i nedvojben te izrađen na način da omogući podnošenje ponude koja će udovoljiti zahtjevu Naručitelja.
Rok za dostavu ponuda ne smije biti kraći od 5 dana od dana objavljivanja poziva za dostavu ponuda a kod upućivanja poziva na adrese najmanje 3 (tri) gospodarska subjekta 5 dana od dana primitka poziva.
Za odabir ponude je dovoljna jedna (1) pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.
Iznimno, ovisno o prirodi predmeta nabave i razini tržišnog natjecanja, poziv na dostavu ponuda može se uputiti najmanje jednom (1) gospodarskom subjektu, u slučajevima:

– kad to zahtijevaju tehnički ili umjetnički razlozi, kod zaštite isključivih prava i na temelju isključivih prava na temelju posebnih Zakona i dr. propisa,

– kod hotelskih i restoranskih usluga, odvjetničkih usluga, javnobilježničkih usluga, zdravstvenih usluga, socijalnih usluga, usluga obrazovanja, konzultantskih usluga, konzervatorskih usluga, usluga vještaka, usluga tekućeg održavanja skloništa kod kojih je uvjet da ponuditelj posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova,

– kada je to potrebno zbog obavljanja usluga ili radova na dovršenju započetih, a povezanih funkcionalnih ili prostornih cjelina,

– kao i u slučaju provedbe nabave koja zahtijeva žurnost te u ostalim slučajevima po Odluci naručitelja.

V. ZAPRIMANJE, IZRADA I DOSTAVA PONUDA
Članak 7.
Za jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 9.290,60 eura na odredbe o zaprimanju dostavljenih ponuda i na odredbe o sadržaju i načinu izrade te načinu dostave ponuda na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi i Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama.

VI. OTVARANJE, PREGLED I OCJENA PONUDA

Članak 8.
Otvaranje ponuda obavlja se kod svih postupaka jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće od 9.290,60 eura. Otvaranje ponuda nije javno.
Kod postupaka jednostavne nabave iz stavka 1. ovog članka 2 (dva) ovlaštena predstavnika naručitelja otvaraju ponude u roku od 3 (tri) dana od isteka roka za dostavu ponuda i o tome sastavljaju zapisnik.
Ovlašteni predstavnici naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva
iz poziva na dostavu ponuda.

VII KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE

Članak 9.
Kriterij za odabir ponude je najniža cijena ponude.

VIII. ODABIR I PONIŠTENJE POSTUPKA

Članak 10.
Kod jednostavne nabave Naručitelj na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda donosi Odluku o odabiru najpovoljnije ponude koji se temelji na kriteriju za odabir ponude.
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude obvezno sadrži:

1. podatke o naručitelju,
2. predmet nabave za koje se donosi obavijest,
3. naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi kao i razlozi odabira,
4. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom, objavom na internetskim stranicama naručitelja).
Rok za donošenje Odluke o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 10 dana od isteka roka za
dostavu ponuda.
Članak 11.

Naručitelj će poništiti postupak jednostavne nabave vrijednosti jednake ili veće 9.290,60 eura iz razloga propisanih odredbama Zakona o javnoj nabavi.

Ako postoje razlozi za poništenje postupka jednostavne nabave, naručitelj bez odgode donosi Odluku o poništenju postupka.

U Odluci o poništenju postupka jednostavne nabave naručitelj navodi:

1. podatke o naručitelju,
2. predmet nabave,
3. obavijest o poništenju,
4. obrazloženje razloga poništenja,
5. datum donošenja i potpis odgovorne osobe.

Rok za donošenje Odluke o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 10 dana od isteka
roka za dostavu ponuda.
Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave s preslikom zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda naručitelj je obvezan bez odgode istovremeno dostaviti svakom ponuditelju na dokaziv način (dostavnica, povratnica, izvješće o uspješnom slanju telefaksom, potvrda e-mailom.

IX PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik za nabavu roba i usluga, i provedbe projektnih natječaja procijenjene vrijednosti nabave od 2.654,46 eura (bez PDV-a) do 26.544,56 (bez PDV-a) eura, odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti od 2.654,46 eura (bez PDV-a) do 66.361,40 eura (bez PDV-a) o nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti od 20. srpnja 2017. godine..

Sukošan, 03. siječnja 2023. godine.