Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Sukladno čl. 15. st. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) Uprava  komunalnog društva Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o. donosi:

 

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

Članak 1.

U svrhu poštivanja osnovnih načela javne nabave i dobrog gospodarenja javnih sredstvima, ovim se Pravilnikom uređuje postupak koji prethodi postupku Naručitelja za nabavu roba, usluga i provedbe projektnih natječaja procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn (bez PDV-a) do 200.000,00 kn (bez PDV-a), odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti od 20.000,00 kn (bez PDV-a) do 500.000,00 kn (bez PDV-a) za koje, sukladno članku 12. stavku 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) ne postoji obveza provedbe postupaka javne nabave.

 

Članak 2.

Prilikom provođenja postupka iz ovog Pravilnika Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o. kao naručitelj obvezna je u odnosu na sve gospodarske subjekte poštivati načelo slobode kretanja robe, načelo slobode poslovnog nastanka i načelo slobode pružanja usluga, te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti

na osobe koje provode postupak primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi u dijelu odredbi o sukobu interesa.

 

Članak 3.

Jednostavnu nabavu roba, usluga, provedbe projektnih natječaja i radova po ovom Pravilniku priprema i provodi radno tijelo od 3 (tri) člana koje odredi Uprava komunalnog društva Odvodnja Bibinje-Sukošand.o.o.

 

Članak 4.

U svrhu ispitivanja tržišta naručitelj upućuje Poziv na dostave ponude poštanskom pošiljkom, telefaksom, elektroničkom poštom ili kombinacijom tih sredstava.

 

Članak 5.

Za jednostavnu nabavu roba, usluga, provedbe projektnih natječaja i radova procijenjene vrijednosti do 20.000,00 kuna neće se primjenjivati odredbe ovog Pravilnika.

 

Članak 6.

Kod jednostavne nabave roba, usluga i provedbi projektnih natječaja u vrijednosti od 20.000,00 kn (bez PDV-a) do 70.000,00 kn (bez PDV-a)odnosno nabave radova od 20.000,00 kn (bez PDV-a) do 70.000,00 kn. Naručitelj je dužan uputiti Poziv na dostavu ponude 2 (dvama) različitim gospodarskim subjektima, usporediti pristigle ponude i prihvatiti onu koja najbolje ispunjava svrhu nabave i ima najnižu cijenu.

 

Članak 7.

Kod jednostavne nabave roba, usluga i provedbi projektnih natječaja u vrijednosti od 70.000,00 kn (bez PDV-a) do 200.000,00 kn (bez PDV-a) odnosno nabave radova do 70.000,00 kn (bez PDV-a) do 500.000,00 kn (bez PDV-a) Naručitelj je dužan uputiti poziv na dostavu ponude 3 (tri) različitim gospodarskim subjektima, usporediti pristigle ponude i prihvatiti onu koja najbolje ispunjava svrhu nabave i ima najnižu cijenu.

 

Članak 8.

Poziv na dostavu ponude mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

– naziv, adresa, OIB naručitelja

– predmet jednostavne nabave i njegova procijenjena vrijednost u kunama bez PDV-a

– specifikacija jedinica mjere, količine i cijene

– rok i mjesto isporuke

– potpis i pečat ovlaštene osobe.

 

Za odabir ponude dovoljna je jedna (1) pravovremena pristigla ponuda koja udovoljava svim traženim uvjetima naručitelja.

 

Članak 9.

Rok na dostavu ponude određuju se na način da se utvrdi točan datum do kojeg gospodarski subjekti mogu pravodobno dostaviti svoju ponudu.

Rok za dostavu ponuda mora biti primjeren vremenu potrebnom za izradu ponude. Rok za dostavu ponude iznosi najmanje pet (5) dana, a najviše trideset (30) dana od dana dostave poziva na ponudu.

 

Članak 10.

Nakon otvaranja ponuda ovlašteni predstavnici Naručitelja pregledavaju i ocjenjuju ponude na temelju uvjeta i zahtjeva iz upita za dostavu ponuda.

Pregled i ocjena ponuda tajni su do donošenja odluke Naručitelja.

Ovlašteni predstavnici Naručitelja o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda sastavljaju zapisnik i prijedlog odluke kojom se odabire ponuda.

 

Članak 11.

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka jednostavne nabave donosi Uprava društva Odvodnja Bibinje-Sukošan d.o.o.

Ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku dostavlja se obavijest o rezultatima provedene nabave.

Ugovor s odabranim ponuditeljima sklapa Uprava društva Bibinje-Sukošan d.o.o.

 

Članak 12.

Odredbe iz članka 6. i 7. ovog Pravilnika koje se odnose na prikupljanje ponuda ne primjenjuju se u slučaju nabave koja zahtijeva hitnost.

 

Članak 13.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik za nabavu roba i usluga procijenjene vrijednosti nabave do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn o nabavi robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti od 10. prosinca 2013. godine.

 

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu od 20. srpnja 2017. godine.