Naknada za razvoj plaćat će se do listopada 2023. godine

bibinje1

Vrijednost preuzetog podzajma je 44.000.000 kuna, zajedno sa kamatama 46.116.920 kuna. Obveza vraćanja podzajma komunalnog društva je 28.776.958,37 kuna, odnosno 62,4 posto. Ostatak iznosa podzajma od 37,6 posto ili 17.339.961,63 kune vraćaju Hrvatske vode i državni proračun Republike Hrvatske, kaže Stipe Bugarija.

Komunalno društvo Odvodnja Bibinje – Sukošan d.o.o. osnovano je 7. siječnja 2010. godine kao komunalno poduzeće s 50-postotnim vlasništvom Općine Bibinje i Općine Sukošan. Osnovna djelatnost društva je izgradnja i održavanje sustava odvodnje na području općina Bibinje i Sukošan. Društvo ima upravu koju predstavljaju Stipe Bugarija, kao predstavnik Općine Bibinje i Josip Krešan Bepo kao predstavnik Općine Sukošan. Društvo trenutačno zapošljava četiri djelatnika.

stipe_bugarija
Stipe Bugarija, član uprave i direktor

O trenutnom stanju sustava odvodnje otpadnih voda u Bibinjama i Sukošanu, budućim planovima i općenito o zajedničkom komunalnom društvu općina Bibinje i Sukošan, razgovarali smo sa Stipom Bugarijom iz Bibinja, članom Uprave društva Odvodnja Bibinje – Sukošan.

Općine – solidarni jamci

*Koliko je do sada uloženo u sustav odvodnje Bibinje – Sukošan?

Prvog dana travnja 2010. sklopljen je ugovor o podzajmu sa Svjetskom bankom za potprojekt aglomeracije Bibinje – Sukošan, na razdoblje od 13,5 godina, zadnja rata za isplatu je 15. listopada 2023. Vrijednost preuzetog podzajma je 44.000.000 kuna, zajedno sa kamatama 46.116.920 kuna. Obveza vraćanja podzajma komunalnog društva je 28.776.958,37 kuna, odnosno 62,4 posto. Ostatak iznosa podzajma od 37,6 posto ili 17.339.961,63 kune vraćaju Hrvatske vode i državni proračun Republike Hrvatske.

Supotpisnici ugovora o podzajmu uz komunalno društvo su općine Bibinje i Sukošan, solidarni jamci u slučaju da komunalno društvo ne bude u bilo kojem trenutku u mogućnosti vraćati podzajam. Ugovorom je definirano da će u ime investitora podzajam voditi Hrvatske vode, odnosno Hrvatske vode su u cijelom projektu komisionari projekta.

*Što to zapravo znači za komunalno društvo Odvodnja Bibinje – Sukošan d.o.o.?

Hrvatske vode u ime investitora vode cjelokupan projekt (komisionarski ugovor), odnosno utvrđuju kriterije za odabir projektanata sustava, odabir izvođača radova, odabir nadzornog inženjera i slično. Ugovorom o podzajmu je definirano da investitor ne raspolaže novcem za realizaciju projekta, već putem posebnog računa novac prikupljen od naknade za razvoj putem računa za potrošenu vodu izravno transferira na poseban račun Hrvatskih voda.

Hrvatske vode imenuju voditelja projekta, koji je alfa i omega projekta. Voditelj vodi projekt, koordinira s investitorom glede rješavanja pravno-imovinskih problema, odobrava naknadne i vantroškovničke radove i slično. Voditelj projekta zajedno s nadzornim inženjerom odlučuje o svim bitnim smjernicama projekta.

*Koja je onda uloga investitora, komunalnog društva, odnosno općina Bibinje i Sukošan?

Prvenstveno rješavanje imovinskopravnih problema, podrška projektantima pri izradi projekata, podrška izvođaču i koordinacija s lokalnom zajednicom, odnosno samoupravom, i nakon završetka projekta preuzimanje na upravljanje i održavanje izgrađenog sustava.

*Što stanovnici Bibinja i Sukošana plaćaju kroz naknadu za razvoj putem računa za potrošenu vodu? Do kada će naknadu uopće plaćati?

Kroz naknadu za razvoj vrši se povrat podzajma. Naknadu za razvoj u ime komunalnog društva prikuplja Vodovod d.o.o. Zadar na način da se za svaki metar kubični utrošene vode naplaćuje 3,96 kune u korist naknade za razvoj. Na iznos naknade za razvoj ne naplaćuje se PDV.

Vodovod d.o.o. Zadar uslugu prikupljanja naknade za razvoj naplaćuje tri posto od iznosa naplaćene naknade, što na godišnjoj razini iznosi 55.217,24 kuna (1.840.574,97 kuna x 3 posto). Trošak prikupljanja naknade se ne naplaćuje iz naknade za razvoj, već se fakturira komunalnom društvu. Komunalno društvo je obvezno jednom mjesečno naknadu za razvoj uplaćivati na namjenski kunski račun banke agenta podzajma (trajni nalog). Prosječan godišnji iznos naplaćene naknade za razvoj u zadnje četiri godine iznosi 1.840.574,97 kuna (naselja Bibinje i Sukošan, Marina Dalmacija). Naknada za razvoj, na temelju podignutog podzajma (kredita), će se prikupljati do datuma isteka kredita, odnosno zaključno s 15. listopada 2023., kada je zadnja rata za otplatu kredita. Hoće li se naknada za nove faze razvoja sustava prikupljati i poslije listopada 2023., ovisi o odluci općinskih vijeća osnivača, Bibinja i Sukošana.

*Kada možemo očekivati prve priključke na kanalizacijsku mrežu, i zbog čega se kasni s priključcima?

Ugovor sa izvođačem radova (Aquaterm d.o.o.) je istekao 30. listopada 2015. Izvođač radova po završetku svih radova, dužan je po ugovoru naručiti i dostaviti nadzornom inženjeru konačni CCTV snimak stanja novoizgrađenog cjevovoda (snimak kamerom unutarnjeg profila cjevovoda). Isti je dostavljen početkom prosinca 2015. Na snimku su uočeni nedostaci u izvedbi cjevovoda, odnosno okana. Izvođaču je naloženo da napravi elaborat sanacije uočenih nedostataka, s prijedlogom rješenja. Elaborati sanacije su gotovi i odobreni od strane nadzornog inženjera zaključno s 20. siječnja 2016. Prema dopisu izvođača radova obvezuje se da će svi nedostaci biti otklonjeni do 11. ožujka 2016. godine. Napominjem da neovisno o roku, ovo odgovorno tvrdim, ne želimo i nećemo preuzeti sustav na upravljanje dok ne bude tehnički 100 posto ispravan. Jedan od najbitnijih kriterija za ispravnost sustava je vodonepropusnost, na kojoj ćemo bezuvjetno inzistirati.

Neugodni mirisi

*Zašto je toliko bitna vodonepropustnost u sustavu?

Osnovni problem svih sustava odvodnje koji se nalaze uz morsku obalu je upravo prodiranje morske vode, odnosno klorida i miješanje istih s otpadnom vodom. Kada takva izmiješana voda miruje (u bazenima crpnih stanica), ona postaje idealan medij za proizvodnju neugodnih mirisa (amonijak, merkaptani i H2S), ili pojednostavljeno rečeno dolazi do stvaranja neugodnog mirisa tvrdo kuhanih jaja. Kada takva otpadna voda dođe na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, iz nje se širi neugodan miris koji biofilter na uređaju ne može anulirati jer kloridi iz morske vode uništavaju bakterije u biofilteru. Posljedica toga je upravo stvaranje neugodnih mirisa, koji su još jače izraženi u ljetnim mjesecima, zbog povećane temperature okoline. Prošlo ljeto su osobito bili izraženi tijekom srpnja i kolovoza. Mjerenjem razine klorida ustanovljeno je da je sustav Marine Dalmacija imao 15 puta veću razinu klorida od dozvoljene.

*Jeste li upozorili vlasnike Marine Dalmacija na navedeni problem?

Prema pravilniku o otpadnim vodama sustav Marine Dalmacija je trebalo isključiti iz sustava, odvodnje, ali zbog velikog broja gostiju i samog značenja Marine Dalmacija odluka društva je bila da se isto ne izvrši, s time da im je dan rok da do kraja siječnja 2016. izvrše kompletnu sanaciju svog internog sustava, te da nam dostave potvrdu nadležne ustanove o vodonepropusnosti sustava, zajedno sa CCTV snimkama stanja cjevovoda.

*Kako mislite riješiti problem neugodnih mirisa koji su osobito izraženi u ljetnim mjesecima?

Naručeno je i izrađeno tehničko rješenje novog filtera za pročišćavanje otpadnog zraka. Isti je predviđen kao dvostupanjski kemijski filter koji u prvom stupnju otklanja sumporovodik i merkaptane, a u drugom stupnju amonijak tako da u svakom trenutku iz filtra izlazi čisti zrak bez obzira na kontinuitet i količinu dotoka otpadnih voda.

Ovaj tjedan bi trebala biti gotova dokumentacija za objavu javne nabave, a odabir izvođača i ugovor bi trebali biti potpisani za 30 dana. Rok za izvedbu i montažu kemijskog filtra je kraj petog mjeseca ove godine.

*Što je sa daljnjim radovima na sljedećim fazama sustava, kada će krenuti, i kako će se financirati?

Završeni su projekti druge, treće i četvrte faze sustava odvodnje, te su za njih dobivene građevne dozvole. Završeni su projekti sekundarne mreže za naselje Bibinje i Sukošan, a u tijeku su postupci za dobivanje građevne dozvole. Završeni su projekti rekonstrukcije cjelokupne vodovodne mreže naselja Bibinje i Sukošan, te su u tijeku postupci za dobivanje građevne dozvole.

Navedenim projektima riješen je cjelokupni vodoopskrbni sustav naselja Bibinje i Sukošan uključujući i neizgrađene građevne zone, kao i cjelokupni sustav odvodnje otpadnih voda naselja Bibinje i Sukošan. Predviđen je 98-postotni stupanj priključenja stambenih, odnosno gospodarskih jedinica naselja Bibinje i Sukošan.

Građevne dozvole za cijeli sustav bi trebale biti gotove do ljeta ove godine, nakon čega slijedi rješavanje imovinskopravnih odnosa, izrada tendera prema EU smjernicama i kandidiranje istih za bespovratna sredstva EU fondova. EU komponenta predviđa financiranje u 75-postotnom iznosu, komponenta koju financira država iznosi 15 posto, a ostatak od 10 posto trebaju osigurati jedinice lokalne samouprave.

Prijedlog dislokacije uređaja za pročišćavanje

*Kako bi se trajno riješio problem neugodnih mirisa iz uređaja za pročišćavanje na lokaciji Čukovice-Kobiljak kod bibinjskog Nogometnog igrališta Franko Lisica?

Treba istaknuti, da bi se dobila sredstva iz EU fondova za daljnju izgradnju kanalizacije potrebno je prema RH pravilniku NN 80/13, 43/14, 27/15 i EU direktivi 91/271/EEC izgraditi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja pročišćavanja (postojeći uređaj je prvog stupnja pročišćavanja). Kako na navedenoj lokaciji ne postoji mogućnost proširenja postojećeg uređaja, moj prijedlog koji već zastupam dvije godine je da se postojeći uređaj izmjesti na novu lokaciju koja je oko 650 metara udaljenija od postojeće prema sjeveru (na brdu neugodne mirise na oknima duž cijele dionice (kroz cijelo Bibinje i dio Zadra)), a u sklopu nove lokacije bi se izgradio i drugi stupanj pročišćavanja. Navedenim rješenjem bi se po mom mišljenju trajno riješio problem neugodnih mirisa, a u sklopu novog uređaja bi se mogao vršiti i adekvatan prijem fekalaca za naselja Bibinje, odnosno Sukošan.

*Koje su reakcije izrađivača studije i naručitelja, Hrvatskih voda, s vašim prijedlogom o dislokaciji uređaja za pročišćavanje?

Izrađivači studije, zajedno sa naručiteljem (Hrvatskim vodama), se izrazito protive mom prijedlogu, te predlažu zadržavanje uređaja na postojećoj lokaciji, i transport otpadne vode nakon pročišćavanja prvog stupnja, tlačnim cjevovodom duljine 6,1 kilometara duž državne ceste D8 do postojećeg uređaja u Zadru, gdje bi se vršilo pročišćavanje otpadne vode do drugog stupnja pročišćavanja.

Navedenom rješenju se izrazito protivim, jer ćemo dobiti 476 metara kubičnih otpadne vode koja će konstantno biti u tlačnom cjevovodu, te po meni stvarati neugodne mirise na oknima duž cijele dionice (kroz cijelo Bibinje i dio Zadra). Ovim rješenjem ostaje postojeći uređaj sa svim svojim problemima (mogući neugodni mirisi i nestabilizirani otpadni mulj) i dalje na lokaciji koja je od prvih stambenih jedinica udaljena oko 50 metara.

*I na kraju, kako će se priključivati stambeni, odnosno gospodarski objekti na sustav fekalne odvodnje i koje će sve dozvole za to trebati?

U fazi realizacije je web stranica društva Odvodnja Bibinje-Sukošan, na kojoj će biti detaljno pojašnjen postupak priključenja na fekalnu mrežu zajedno sa svim zahtjevima i uputama.

Preneseno sa portala Zadarski list. Autor: Velimir Brkić